ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ
ບໍລິສັດ ຫວຍມິດຕະພາບ ຫວຍລາວແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜຶ່ງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນຊຸມປີ 2020

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫວຍພັດທະນາ ປະກອບມີໄລຍະດັ່ງນີ້ :

1.) ໄລຍະທຳອິດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເອີ້ນວ່າ : ຫວຍມິດຕະພາບ

2.) ແຕ່ປີ 2020 ບໍລິສັດຫວຽດນາມ-ຫຼວງພະບາງ ຈຳກັດ.ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເອີ້ນວ່າ : ຫວຍມິດຕະພາບ ຫວຍລາວ ຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 142/ຫສນຍ, ລົງວັນ 10/10/2020 ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງ ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ກຳໄລ ຫຼື ຂາດທຶນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເອກະສານການສ້າງຕັ້ງ

ຫວຍລາວມິດຕະພາບ

ການອອກລາງວັນອອນໄລ