ບໍລິສັດ ຫວຍມິດຕະພາບ ຫວຍລາວສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່

ເລກທີ 54832/145 ສ ານັກງານຕັັ້ງຢ ູ່ບ້ານໂພນແພງ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ໂທລະສັບ: 021 252 414, ແຟ໋ກ: 021 264 786, ຕູ້ ປ.ນ: 3800

E-Mail: [email protected] , www.laounity.com

ຫວຍລາວມິດຕະພາບ

ການອອກລາງວັນອອນໄລ